Certificació d’antecedents sexuals

20 d’abr. 2016, 9:37 publicada per Seccion Sindical CCOO Quiron Bcn   [ actualitzat el 20 d’abr. 2016, 12:56 ]
ANTECEDENTS:

La llei 26/2015 estableix 
en un dels seus articles que 
les persones que estan en 
“contacte habitual amb 
menors” han de sol·licitar i 
entregar un Certificat nega
tiu que mostri la no existèn
cia d’antecedents penals 
d’aquest tipus, per tal de 
poder exercir la seva pro
fessió amb aquest col·lectiu.

A finals de febrer la Direc
ció d’HQB penja una Nota 
informativa sobre aquest 
tema, on demana als treba
lladors i treballadores que 
facin aquest tràmit. Després 
de valorar aquesta nota, la 
Secció Sindical CCOO envía 
un primer mail a Direcció p
er tal que: 

 * Sigui l’empresa que faci 
la tramitació per al personal 
que ho demani (tal i com es 
fa en el sistema públic) 

 * S’especifiqui quines per
sones són les que considera 
que están en “contacte 
habitual” amb menors a 
HQB 

Després de varis contactes 
amb RRHH sobre aquest 
tema (que heu pogut seguir 
en les nostres Notes Infor
matives), ens trobem en la 
situació que HQB segueix 
sense acceptar fer la trami
tació en nom dels treballa
dors/es i així mateix, a pe
sar del seu compromís,con
tinua sense haver establert 
comunicació individual amb 
les persones que l’han de 
demanar. 

No cal que us diguem que 
ens sentim molt decepcio
nats amb la Direcció d’HQB 
per la falta de col·laboració 
i de sensibilitat que han 
mostrat envers els treballa
dors i treballadores en 
aquest tema. 


SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT 

 Aquest és un tema que ha ocasionat 
(i segueix ocasionant) dubtes i proble
mes. 

 Entre aquests destaquem: 

 * Tràmit presencial (carrer Garcilaso):
cues importants 

 * Tràmit online: 
problemes de com
patibilitat informática i haver de dispo
sar de lector 

 * Tràmit per correu ordinari: 
no dispo
sar de justificant i enviament de dades 
personals amb poca seguretat. 

És per això que hem seguit treballant 
aquest tema i hem intentat trobar mèto
des que fessin el tràmit més ràpid i sen
zill, així com obtenir més informació so
bre els problemes trobats. 

TRAMITACIÓ ONLINE 

El mètode online és el que 
recomana l’Administració, 
per ser segur i “ràpid”. 

Es necessita: 

*DNI electrònic amb el 
certificat digital ac
tualitzat (cosa que 
pot fer-se en una 
comissària on es tra
mitin DNI) 

*Lector electrònic per 
conectar el DNI a 
l’ordinador 

Podeu consultar el vídeo 
sobre la tramitació online 
que el grup d’Infermeria de 
CCOO va realizar i que també podeu veure
 en el nostre Face
book. 

Atenció als requeriments 
tècnics necessaris (motiu de 
problemes): 

 * Sistemes operatius sopor
tats: 

 - Windows Vista SP2, 7 
SP1, 8 o superior (no com
patible amb Windows 8 RT) 

 - Linux 2.6 o superior 

 - MAC OS X (10.6.8 o supe
rior) 

 * Màquina virtual de Java: 
JRE 1.5 update 22 o superior 
(instal·lada) 

 * Navegadors soportats: 

 - Internet Explorer 9 o su
perior 

 - Google Chrome 4 o supe
rior (no per a MAC) 

 - Appel Safari 4 o superior 
(només per MAC) 

 - Mozilla Firefox 3.0 o su
perior 

TRAMITACIÓ PRESENCIAL 

 La seu “oficial” i on 
s’aconsegueix el certificat al 
moment es troba al carrer 
Garcilaso 123 

Però hi ha altres seus on 
també es pot fer la tramita
ció del certificat sense haver 
de fer cues (i algunes amb 
horaris més flexibles). És 
necessari acudir amb el DNI 
original (i una fotocòpia) i 
un model de sol·licitud del 
certificat a demanar, i regis
trar-ho en les oficines ade
quades. Passats uns dies, la 
persona rebrà un sms al 
móbil indicat en la 
sol·licitud, amb un Codi que 
li permetrà obtenir la còpia 
del certificat, de manera 
segura (via internet) 
 
Tenim un llistat de les pos
sibles oficines on es pot tra
mitar el certificat, a Barcelo
na i altres municipis, i els 
enllaços corresponents 
(vegeu inferior). 
Recomanem trucar al lloc on 
vulguem anar primer ja que 
la mateixa administració no 
sempre dóna informació 
clara (i ho hem pogut verifi
car així, per desgràcia) 


DIRECCIONS I ENLLAÇOS

PRESENCIAL: Carrer Garcilaso, 123 

ONLINE: https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/inicio (Seu electrònica del 
Ministeri de justicia; apte per la tramitació online directa i per la descàrrega del document 
a través de Codi per SMS) 

OFICINES REGISTRE ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT: http://administracion.gob.es/
pag_Home/atencionCiudadana/OficinasAtencion/OficinasRegistro/
DescargaRelacionOficinasRegistro_AGE.html (S’ha de clicar la zona del mapa que ens inte-
ressi i es descarrega un arxiu PDF). 

OFICINES REGISTRE GENERALITAT: http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/
atencio_ciutadana/ (Veure “Registres”) 

OFICINA REGISTRE AJUNTAMENT BARCELONA: Plaça Sant Miquel, 3 (Ciutat Vella). 

MODEL SOL·LICITUD: Només cal escriure al buscador Google “Modelo de solicitud de certi-
ficado por delitos de naturaleza sexual” i us apareixerà com a .pdf per descarregar 

Comments